Mr. P K Ranade- The President

Mr. Ajai Malhotra – Vice President

Mr. Sant K Sanganeria- Past President

Mr. Ravish Chopra – Secretory General

Mr. Kuldeep Mehta- Treasurer